นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน (Policy to Resolve Complaints)

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.DkAirr.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.DkAirr.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

www.DkAirr.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.DkAirr.com ได้ 6 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 แอพพลิเคชั่นไลน์แอท (LINE@)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์แอท (LINE@) ได้ที่ LINE ID: @dkairr

  • ช่องทางที่ 2 โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ได้ที่เบอร์: 086-307-5514

  • ช่องทางที่ 3 เฟสบุคแฟนเพจ (Facebook Fanpage)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเฟสบุคแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ได้ที่ www.facebook.com/digitalkoolair

  • ช่องทางที่ 4 จดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านจดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที่ อีเมล: digitalkooll@gmail.com

  • ช่องทางที่ 5 ติตต่อผ่านทางเว็บไซด์ (Website)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซด์ www.DkAirr.com โดยสามารถกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องได้ทางหน้า  "ติดต่อเรา" หรือ คลิกที่นี่

  • ช่องทางที่ 6 ติตต่อผ่านทางจดหมายไปรษณีย์ (Post)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง www.DkAirr.com และส่งมาตามที่อยู่ 

บริษัท ดิจิตอล คูล จำกัด

1399/68-69 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Digital Kool Co., Ltd.

1399/68-69 Moo.6 Theparak Rd. Theparak Muerng Samut Prakan Samut Prakan 10270

 

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของท่านลูกค้า ท่านลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ท่านสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง 

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (อาคารเก่า ชั้น 2)

86/6 ซ.ตรีมิตร (กล้วยน้ำไท) ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-712-4480 โทรสาร. 02-712-4481 มือถือ.084-335-3300, 094-481-8881

อีเมล: greenshopac@yahoo.co.th, greenshopac.arnon@gmail.com เว็บไซต์: www.greenshopac.com

Thai Air Conditioning Traders Association

Bureau of Supporting Industries Development (BSID) Building (Old Building, 2nd Floor)

86/6 SoiTreemith (Kluaynamthai) Rama4Rd. Klongtoey Bangkok 10110

โทร. 02-712-4480 โทรสาร. 02-712-4481 มือถือ.084-335-3300, 094-481-8881

E-mail: greenshopac@yahoo.co.th, greenshopac.arnon@gmail.com Website: www.greenshopac.com